Niniejszy tekst dotyczy publikacji książek (jedno- lub wieloautorskich i prac zbiorowych). Informacje nt. artykułów naukowych publikowanych w czasopismach dostępne są po wybraniu właściwego tytułu z menu bocznego (Zeszyty Naukowe GSW, Eco-Energetics, Zeszyty Studenckie GSW).

 1. Każda publikacja wydawana w Wydawnictwie GSW podlega recenzji.
 2. Do oceny publikacji powołuje się niezależnego recenzenta afiliowanego spoza jednostki, przy której afiliowany jest autor (współautorzy) publikacji.
 3. W przypadku prac zbiorowych, albo gdy publikacja jest interdyscyplinarna, powołuje się większą liczbę recenzentów.
 4. Recenzentem jest osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i prowadzi działalność badawczą w dyscyplinie naukowej zgodnej z dyscypliną recenzowanej publikacji. Recenzentem jest specjalista w swojej dziedzinie.
 5. Wydawnictwo zobowiązuje recenzentów, aby każdorazowo deklarowali niewystępowanie konfliktu interesów z autorem, za co uznaje się:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński),
  2. relacje podległości zawodowej lub
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 6. W przypadku prac zbiorowych sporządzenie recenzji może polegać na wypełnieniu arkusza recenzji (którego wzór zamieszczono do pobrania na dole strony — plik PDF), poprzez udzielenie odpowiedzi na 8 pytań w skali od 1 do 5, wraz z ewentualnymi uwagami.
 7. Każda recenzja zawiera konkluzję o dopuszczeniu publikacji do druku (ewentualnie o dopuszczeniu pod warunkiem dokonania poprawek) bądź jej odrzuceniu.
 8. Treść recenzji nie jest ujawniana publicznie.
 9. W przypadku recenzji negatywnej, nie powołuje się dodatkowego recenzenta i odstępuje od wydania publikacji.