Zeszyty Naukowe GSW, tom 20 - pierwsza strona okładki
Zeszyty Naukowe GSW, tom 20 - pierwsza strona okładki
Zeszyty Naukowe GSW, tom 20 - ostatnia strona okładki
Zeszyty Naukowe GSW, tom 20 - ostatnia strona okładki

Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej (Zeszyty Naukowe GSW) ukazują się od 2005 roku, początkowo pn. "Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji". Są wydawane w wersji drukowanej (książkowej) oraz w wersji elektronicznej (w formie plików PDF) o dostępie otwartym.

Pełny tytuł Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Aktualny ISSN 2300-9055
Częstotliwość Rocznik
Rok powstania 2005
Strona internetowa czasopisma

https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/ZNGSW (link główny)
https://ojs.GdanskaSzkolaWyzsza.pl/index.php/ZNGSW (link alternatywny)

Archiwalny tytuł Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji
Archiwalny ISSN 1896-2505

Pełna historia czasopisma dostępna na stronie internetowej Zeszytów – link w przycisku poniżej.

Tytuł czasopisma w tłumaczeniu na język angielski

Scientific Papers of the Gdańsk School of Higher Education

Ogólne informacje dla autorów

 1. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej (ISSN 2300-9055) od tomu 14 ukazują się w dwóch wersjach:
  1. drukowanej (książkowej, wersja referencyjna); rozmiar: format B5 (17x24 cm); wydruk czarno-biały;
  2. elektronicznej na stronie internetowej Zeszytów, tj. przez publiczne udostępnianie artykułów w formie plików PDF (skompletowanych w jeden tom, jak w wersji książkowej) tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (tzw. "otwarty dostęp gratis"). Wydawca nie stosuje ograniczeń technicznych w dostępie do udostępnianych artykułów, ani nie jest zobowiązany do innego ograniczania korzystania z artykułów przez osoby trzecie, zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. W 2018 r. Zeszyty Naukowe były kwartalnikiem. Od 2019 r. są rocznikiem.
 3. Wydawnictwo przyjmuje artykuły w językach: polskim i angielskim (wyjątkowo również w rosyjskim).
 4. Wymagania edytorskie dostępne w pliku PDF, do pobrania poniżej.
 5. ​​Objętość artykułu powinna wynosić od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego.
 6. Za 1 arkusz wydawniczy uważa się:
  1. tekst (tekst główny + przypisy + streszczenie + spis bibliografii itp.) w ilości 40 tys. znaków ze spacjami oraz
  2. fotografie, rysunki, schematy, wykresy, wzory — o powierzchni 3000 cm².
 7. Należy podać dane teleadresowe umożliwiające kontakt. Wydanie artykułu w Zeszytach Naukowych GSW jest możliwe po uzyskaniu przez Wydawnictwo pozytywnych recenzji.
 8. Od 2018 Wydawnictwo nie zawiera umów wydawniczych z Autorami dotyczących Zeszytów Naukowych. Autor, składając artykuł do wydania w Zeszytach Naukowych Gdańskiej Szkoły Wyższej, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje: Szczegółowe informacje dla autorów oraz Procedurę recenzowania.
 9. Szczegółowe informacje dla autorów dostępne są na stronie internetowej Zeszytów – link w przycisku poniżej.

Obszary tematyczne czasopisma

Wydawnictwo przyjmuje artykuły w następujących dyscyplinach naukowych (na podst. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. poz. 1818):

 1. nauki prawne (w tym dotychczasowe nauki o administracji),
 2. ekonomia i finanse,
 3. nauki o zarządzaniu i jakości,
 4. inżynieria mechaniczna,
 5. recenzje monografii naukowych (tzw. recenzje powydawnicze)

oraz w przypadku dostępności miejsca w wersji drukowanej (książkowej) Zeszytów:

 1. niewymienione wyżej dyscypliny w dziedzinie nauk społecznych,
 2. filozofia oraz historia w dziedzinie nauk humanistycznych.

Pozostałe informacje - na stronie internetowej czasopisma

Następujące informacje o czasopiśmie:

 • szczegółowe informacje dla autorów,
 • wymagania edytorskie,
 • procedura recenzowania,
 • punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • skład redakcji, rady naukowej i lista recenzentów,
 • historia czasopisma,
 • materiały do pobrania

dostępne na stronie internetowej czasopisma – link w przycisku poniżej.

Zeszyty Naukowe GSW posiadają własną stronę internetową:

  Zeszyty Naukowe GSW

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo GSW stosuje zasady etyki publikacyjnej. W ich ramach dba o najwyższe standardy w badaniach naukowych. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności w badaniach naukowych będą przez Wydawnictwo demaskowane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

Wydawnictwo GSW zapobiega powstawaniu plagiatów (autoplagiatów). Każdy zgłaszany tekst do publikacji — czy to artykuł naukowy przeznaczony do wydania w jednym z czasopism, czy podręcznik akademicki lub monografia — jest sprawdzany przez Wydawnictwo z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego i z wykorzystaniem własnej bazy referencyjnej tekstów. W razie konieczności autor jest proszony o dokonanie poprawek, udzielenie wyjaśnień. W ostateczności tekst nie jest przyjmowany.

Wydawnictwo GSW przeciwdziała zjawiskom zwanym (za Polską Bibliografią Naukową; https://pbn.nauka.gov.pl/, odczyt z 2 lipca 2013 r.):

 1. ghostwriting, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
 2. guest authorship (honorary authorship), gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem (współautorem) publikacji.