$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
27.07.2017,
dodał:
tm

Patologie społeczne

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: kryminologia
zobacz również poniżej: przedmioty | typowe miejsca pracy absolwentów
siedziba GSW w Gdańsku | Koszalin | Olsztyn (w trakcie organizacji)
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego
szukasz informacji o studiach magisterskich?: czytaj tu


Cel studiów

Celem kształcenia na kierunku "kryminologia" jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie, kryminologii, wiktymologii, resocjalizacji oraz w zakresie polityki kryminalnej i społecznej. Studia na danym kierunku zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwalają zrozumieć zjawiska społeczne określane jako kryminalne, związane z przestępczością.

Absolwent kierunku "kryminologia" potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności oraz jego poszczególne rodzaje. Potrafi zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości. Absolwent wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce w trakcie studenckich praktyk zawodowych, które odbywają się w organach szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjach działających na rzecz osób pokrzywdzonych.

Typowe miejsca pracy absolwentów

Absolwent kierunku "kryminologia" jest przygotowany do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, w sądownictwie, prokuraturze, w Służbie Więziennej, w Policji, w starostwach powiatowych – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i w Centrach Interwencji Kryzysowej, w ośrodkach pomocy społecznej.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "kryminologia" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Podstawy prawoznawstwa Biologia kryminalna
Język obcy Ekonomia Kryminologia stosowana
Podstawy psychologii Konstytucyjny system organów państwowych Patologie społeczne
Filozofia Socjologia i metody badań socjologicznych Wiktymologia
Metodologia badań społecznych Psychologia rozwoju człowieka Elementy kryminalistyki
  Psychologia społeczna Psychopatologie
  Socjologia wychowania Resocjalizacja
  Prawo rodzinne i opiekuńcze Metody badań kryminologicznych
  Ochrona własności intelektualnej Polityka karna i kryminalna
    Prawo penitencjarne

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Resocjalizacja
Pomoc społeczne
Postępowanie w sprawach nieletnich
Przemoc w rodzinie
Seminarium dyplomowe