Akty prawne wewnętrzne w GSW

W trakcie aktualizacji...

Statut GSW obowiązujący od dnia 1 września 2017 r. wraz z decyzją założyciela o jego nadaniu [LINK]
Od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie nowy Statut GSW

Regulamin Studiów (LINK) obowiązujący od dnia 1 października 2019 r., przyjęty uchwałą Senatu GSW 1/5/2019 z dnia 22.05.2019 r. (LINK)

Akty prawa powszechnego

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.) [LINK]

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 z późn. zm.) [LINK]

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) [LINK]

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) [LINK]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 1818) [LINK]


Wszystkie linki w tej kolumnie (dział "Akty prawa powszechnego") przekierowują (w nowym oknie) do ISAP — Internetowego Systemu Aktów Prawnych.