GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
15.09.2017,
dodał:
tm

Drukuj Finanse i rachunkowość

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: administracja
zobacz również poniżej: przedmioty | perspektywy zawodowe
Tczew
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego
szukasz informacji o studiach magisterskich?: czytaj tu


Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności "finanse i rachunkowość" jest zdobycie rozległej wiedzy administracyjnej, poszerzonej o wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, a także nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwenci mają szanse zdobycia interesującej pracy w komórkach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, a także w instytucjach administracji publicznej, w organach podatkowych i skarbowych.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "administracja" i specjalności "finanse i rachunkowość" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Podstawy prawoznawstwa Prawo pracy i prawo urzędnicze
Język obcy Historia administracji Finanse publiczne i prawo finansowe
Podstawy psychologii Nauka administracji Socjologia i metody badań socjologicznych
Filozofia Konstytucyjny system organów państwowych Prawo karne i prawo wykroczeń
Logika prawnicza Prawo administracyjne Prawo międzynarodowe
  Postępowanie administracyjne Prawo cywilne z umowami w administracji
  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Prawo Unii Europejskiej
  Publiczne prawo gospodarcze Organizacja ochrony środowiska

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Matematyka finansowa
Analiza finansowa
Rachunkowość finansowa
Finanse publiczne
Bankowość i ubezpieczenia
Podatki i prawo podatkowe
Rachunkowość zarządcza i controling
Seminarium dyplomowe
Wykłady uzupełniające

do góry

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiądzie aktualną wiedzę teoretyczną z dziedziny finansów i rachunkowości oraz fun­kcjo­nowania instytucji finansowych i banków. Będzie rozumiał przyczyny i skutki występowania okreś­lonych zjawisk administracyjno-ekonomicznych w wa­runkach otwartej gospodarki rynkowej. Wykształci również praktyczne umiejętności z zakresu wyko­rzystywania narzędzi i instrumentów finansowych w zarządzaniu oraz prowadzeniu sprawozdawczości i rachunkowości. Pracownicy z tak szeroką wiedzą i umiejętnościami są potrzebni w każdej instytucji, mogą pełnić funkcje kierownicze zarówno w ad­ministracji publicznej, jak i podmiotach gospodar­czych.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2